يادداشتهاى يك كوهنورد

یخ نوردی در هملون

حمید در حال صعود یک ستون یخی

 

 

محمد

 

 

حمید

 

 

 

فرهاد

 

عکسها از محمد