يادداشتهاى يك كوهنورد

بازمانده

کسانی که در زمستون در مناطق صعب العبور کوهستان دچار بهمن زدگی می شوند و صدها تن برف بدن آنها را له می کند ، تنها زمانی می تونند به آغوش خاک بازگردند و در آرمگاه ابدی خویش آرام بگیرند که بهار از راه برسد و با آب شدن برفها نشانه ای از بدن آنها از برف بیرون بزند و کوهنوردان دیگر متوجه آن شوند و جسد  آنها را بیرون بکشند.

فکر کنید توی فصل بهار از داخل دره و از روی یک بهمن باقی مانده از  فصل زمستون رد می شوید و ناگهان یک صحنه مانند زیر می بینید.

شما جای ما بودید چی کار می کردید؟

 

  

..

....

 

شوخی کردم! نترسید! منو اینجا ببینید که در حال بیرون آمدن از زیر توده برفی باقیمانده از بهمن زمستون گذشته می باشم.