يادداشتهاى يك كوهنورد

حس روی قله

وقتی اون بالا می رسی ، در میان خنده وگریه ، در میان همهمه شادی همنوردا ، دوست داری سرت را سوی آسمان کنی و با تمام وجود فریاد بکشی که :
خدایا ...