يادداشتهاى يك كوهنورد

برای شهیدان کوه و یار تازه سفر کرده

بمیرید ، بمیرید ، در این عشق بمیرید           دراین عشق چو مردید همه روح پذیرید

بمیرید ، بمیرید  وزین   مرگ  نترسید          کز این خاک برآیید سماوات پذیرید

بمیرید ،بمیرید  وزین  نفس ببرید                که این نفس چوبندست وشما همچواسیرید

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان              چو زندان بشکستید همه شاه وامیرید

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا                   بر شاه چو مردید همه شاه وشهیرید

بمیرید بمیرید وزاین ابر برآیید                     چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید

خموشید خموشید خموشی دم مرگست    هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید