يادداشتهاى يك كوهنورد

سکوت...

سرمايه هردلی حرفهايی است که برای نگفتن دارد...