يادداشتهاى يك كوهنورد

حق حیات

 

دیدن یک کبوتر چاهی  خوشگل درون  غار ،  از زیباترین صحنه هایی است که تا به حال دید ه ایم.

حق حیات ،  باارزش ترین و بزرگترین نعمتی است که خداوند به مخلوقاتش داده است ؛ چرا باید برای لحظه ای ارضاءو رضایت شخصی ، این حق باارزش را از آنها بگیریم؟

دوختن سه تا پرنده با یک تیر شاید کار بزرگی باشد ، اما باارزش تر از آن حفظ این میراثهای ازرشمند می باشد.